دریافت مناقصه زیر سازی و آسفالت کوچه های فرعی روستا