دریافت مناقصه انجام خدمات تنظیفات و اداره آبدارخانه ها در سطح پالایشگاه