دریافت مناقصه اجرای تعمیر، بهره برداری و نگهداری کولر