کاربر مهمان

مزایده :یکباب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 895228
  • کد آگهی
  • 140268460000111611
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده :یکباب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده :یکباب خانه نوع ملک طلق با کاربری به پلاک ثبتی 5 فرعی از 2189 اصلی واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملک رودکی تهران استان تهران به مساحت 7/98 متر مربع متن ملک شماره 5 فرعی از 2189 اصلی واقع در بخش 10 حوزه ثبتی غرب استان تهران به مساحت ( 7 / 98 ) نود و هشت متر و هفتاد دسیمتر مربع . توضیحات ملک :به حدود:شمالاً:درب و دیواریست به طول ( 40 / 9 ) نه متروچهل سانتیمتر به کوچه شرقاً:به طول (50 / 10) ده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره چهار فرعی از دو هزار و یکصد و هشتاد و نه اصلی جنوباً بطول ( 40 /9 ) نه متر و چهل سانتیمتر به دو هزا رو یکصد و نود اصلی غرباً به طول ( 50 / 10 ) ده متر و پنجاه سانتیمتر مربع به دو هزار و یکصد و هشتاد و نه اصلی. مشخصات ملک :سند مالکیت ششدانگ مورد ثبت به موجب سند انتقال قطعی شماره 24106مورخ 22 /01 /27 دفترخانه 4 تهران به آقای علی اکبر افضلی منتقل و در ذیل صفحه 515 دفتر املاک جلد 26 ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و با عنایت به مندرجات سوابق پرونده ثبتی مالک فوت و مالکیت مع الواسطه به شرح ذیل اعلام میگردد:مالکیت مهدی قربانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 42162 تاریخ تولد 04 /11 /1361 صادره از مهران دارای شماره ملی 0060505818با جزء سهم 8 از کل سهم 14 به عنوان مالک هشت سهم مشاع از چهارده سهم عرصه و اعیان به استثنای ثمنیه اعیانی 4سهم از 14 سهم باشماره مستند مالکیت 20920 تاریخ 17/06/1400 دفترخانه اسناد رسمی شماره 716 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 599659 سری ه سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020301045034796 ثبت گردیده است.مالکیت معصومه افضلی سهم موروثی از مرحوم علی اکبر به مقدار 1 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمنیه ششدانگ در ذیل صفحه 516 دفتراملاک

  • تاریخ انتشار
  • 1402-03-06
  • دریافت اسناد
  • 1402-03-31
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینتررنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد