کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 839788
  • کد آگهی
  • 140103932048000037
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • واحد اجرای اسناد رسمی قروه
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده 40100505 دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 178 فرعی از 64 اصلی بخش 05 به مساحت(1014.3) یک هزار و چهارده متر و سی دسیمتر مربع با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک 140105832002000421 مورد ثبت شماره 21691 در صفحه 53 دفتر 153 دفاتر بخش پنج اسفنداباد کردستان حوزه ثبت ملک قروه ، با حدود اربعه شمالا: اول بطول 4/70 متر دیوار است به باقیمانده دوم که شرقی است بطول 10/60 متر و سوم بطول 13/50 متر چهارم بطول 2 متر که غربی است دیواریست به دیوار پلاک 176 فرعی و پنجم بطول 15/60 متر دیواریست به دیوار پلاک 177 فرعی . شرقاً : اول بطول 22/80 متر دوم که جنوبی است بطول 1/10 متر و سوم بطول 12/10 متر درب عبور و دیوار است به کوچه . جنوباً : بطول 22/30 متر دیواریست به دیوار پلاک 182 فرعی . غرباً : اول بطول 13/50 متر و دوم بطول 27/30 متر دیوار یست به دیوار پلاک 179 فرعی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-11-12
  • دریافت اسناد
  • 1401-12-03
  • استان
  • کردستان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد