کاربر مهمان

مزایده یک قطعه باغ

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 837582
  • کد آگهی
  • 140103931051000574
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • اداره اجرای اسناد ذمه کرج
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه باغ

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه باغ نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 87 فرعی از 163 اصلی ، مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ،واقع در بخش 00 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک فردیس استان البرز به مساحت 1651 متر مربع متن ملک شماره هشتاد وهفت فرعی از یکصد وشصت وسه اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یکصد وشصت وسه فرعی واقع در ناحیه سرحدآباد بخش حوزه ثبتی ناحیه دو کرج استان البرز به مساحت (1651) یک هزار وششصد وپنجاه ویک متر مربع ، توضیحات ملک به حدود: شمالا: دیواربدیوار بطول (40 / 29) بیست ونه متر و چهل سانتیمتر به باقیمانده پلاک شماره هشتاد وهفت فرعی شرقا: پی است بطول (65 / 52) پنجاه ودو متر و شصت وپنج سانتیمتر به سیم خاردار باغ پلاک شماره هشتاد وشش فرعی جنوبا: درب و دیوار بطول (15 / 30) سی متر و پانزده سانتیمتر به حریم خط راه آهن غربا: دیواربدیوار بطول (50 / 60) شصت متر و پنجاه سانتیمتر به باغ پلاک شماره هشتاد وهشت فرعی مشخصات مالکیت: مالکیت حمید سخی بعنوان مالک هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 89685 تاریخ 1387/03/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 شهر کرج استان البرز، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 733011 سری ج سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 140020331010009579 ثبت گردیده است. آدرس ملک: کرج-سرحدآباد -کوچه یعقوبی-به سمت خط راه آهن-آخرین بن بست سمت چپ-آخر

  • تاریخ انتشار
  • 1401-11-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-11-25
  • استان
  • البرز
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد