کاربر مهمان

مزایده یکدستگاه آپارتمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802876
  • کد آگهی
  • 140168460000485625
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکدستگاه آپارتمان

  • شرح آگهی
  • مزایده یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بمساحت ۱۱۸/۹۵ مترمربع قطعه ۲ تفکیکی شماره ۴۰۷۲ فرعی از ۲۵ اصلی مفروز مجزی شده از پلاک ۳۹۰۲ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران بانضمام پارکینگ و قطعه ۲ تفکیکی بمساحت ۱۰/۸۰ مترمربع واقع در طبقه همکف در شرق پارکینگ یک و یکباب انباری قطعه یک تفکیکی به مساحت ۷/۸۷ مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که بموجب حکم دادگـاه (ماده ۷۱) به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۰۷۰۰۹۷۵ مورخ ۹۹/۰۷/۲۳ شعبه ۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف تهران به آقای رمضانعلی قربانعلی انتقال یافته است. مطابق تصویر نامه شماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۱۰۵۶۰۰۸۵۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تقاضای وارده به شماره ۰۰۱۹۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ آقای رمضانعلی قربانعلی تقاضای افراز ۲ سهم مشاع از ۹ سهم ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۱۱۸/۹۵ مترمربع که ۳/۳۷ مترمربع آن بالکن است واقع در طبقه یک قطعه ۲ تفکیکی به پلاک ثبتی ۴۰۷۲ فرعی از ۲۵ اصلی مفروز و مجزی شده از ۳۹۰۲ فرعی از اصلی مذکور بانضمام پارکینگ قطعه دو به مساحت ۱۰/۸۰ مترمربع واقع در طبقه همکف و انباری قطعه یک به مساحت ۷/۸۷ مترمربع واقع در طبقه همکف واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک شمیران استان تهران مشخصات مالکیت : مالکیت محسن قربانعلی با جزء سهم ۲ از کل سهم 9بعنوان مالک 2 سهم مشاع از ۹ سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت9909970014501650 تاریخ ۹۹/۰۹/۲۹ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۲۵۴۷۵ سری ب سال ۰۰ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۱۰۵۶۰۴۱۳۰۲ ثبت گردیده است. مالکیت اعظم قربانعلی با جزء سهم را از کل سهم ۹ بعنوان مالک یک سهم مشاع از ۹ سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۴۵۰۱۶۵۰ تاریخ۹۹/۰۹/۲۹ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۲۵۴۷۳ سری ب سال ۰۰ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۱۰۵۶۰۴۱۳۰۰ ثبت گردیده است. مالکیت رقیه قربانعلی با جزء سهم ۱ از کل سهم ۹ بعنوان مالک یک سهم مشاع از ۹ سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۴۵۰۱۶۵۰ تاریخ۹۹/۰۹/۲۹موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی۴۲۵۴۷۰ سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۱۰۵۶۰۴۱۲۹۵ ثبت گردیده است. مالکیت فاطمه قربانعلی با جزء سهم ۱ از کل سهم ۹ بعنوان مالک دو سهم مشاع از ۹ سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۴۵۰۱۶۵۰ تاریخ۹۹/۰۹/۲۹ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۲۵۴۷۱ سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۱۰۵۶۰۴۱۲۹۷ ثبت گردیده است. مالکیت رمضانعلی قربانعلی با جزء سهم ۲ از کل سهم ۹ بعنوان مالک دو سهم مشاع از ۹ سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۴۵۰۱۶۵۰ تاریخ۹۹/۰۹/۲۹ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۲۰۵۳۲ سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۱۲۰۳۰۱۰۵۶۰۰۰۷۷۱ ثبت گردیده است. مالکیت عباس قربانعلی با جزء سهم ۲ از کل سهم ۹ بعنوان مالک دو سهم مشاع از ۹ سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۴۵۰۱۶۵۰ تاریخ۹۹/۰۹/۲۹ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۴۲۵۴۷۲ سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۱۰۵۶۰۴۱۲۹۹ ثبت گردیده است. که پس از طی مراحل قانونی و بررسی پلاک مورد نظر برابر نامه شماره۵۰۱/۵۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ شهرداری منطقه یک تهران م

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-28
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد