کاربر مهمان

مزایده ششدانگ یک باب خانه

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802855
  • کد آگهی
  • 140147460000212417
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائم شهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ یک باب خانه

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یک باب خانه ،تحت پلاک ثبتی بشماره 1610 فرعی از 25 اصلی بخش 16 حوزه ثبت قائمشهر .بشماره ذیل 10304. دفتر جلد58.صفحه 172 واقع در قریه کفشگر کلا .بمساحت 356.50متر مربع بنام حسینعلی حاتمی شاهی میباشد، که طی مندرجات سند مذکور مقدار سی وشش سیرو دوازده مثقال ان خریداری از بنیاد علوی وبقیه در اجرای ماده چهار متمم قانون ثبت بنام مالک رای صادر گردیده است . ضمنا گواهی شماره نوزده هزار وچهار صد و هفتاد مورخه هشتم دیماه سال پنجاه ونه سازمان عمران اراضی شهری استان مازندران. حدود ابعاد ملک مطابق با سند صادره : شمالا: اول بطول 6.20 سانتیمتر بدیوار دوم بطول 8.30 سانتیمتر دیواریست سوم بطول 14.10 سانتیمتر دیواریست هرسه قسمت بپلاک یکهزار سی وهفت فرعی از بیست وپنج اصلی شرقا : اول بطول 14.70 سانتیمتر دیواریست دوم بطول 60 سانتیمتر دیواریست سوم بطول 6.80 سانتیمتر دیواریست هرسه قسمت بپلاک یکهزار وسی وهفت فرعی از بیست وپنج اصلی جنوبا : بطول 22.30سانتیمتر درب ودیواریست بشارع عام غربا : اول بطول 14.50 سانتیمتر دیواریست دوم بطول 3.90 سانتی متر بدیوار سوم بطول 60 سانتیمتر بدیوار جهارم بطول 9.40 سانتیمتر دیواریست هر چهار قسمت بمتصرفی اقای رحمت زحمتکش -در طبیعت ملک تعرفه شده قطعه زمینی است، محصور شده با دیواری بخشی بلوکی وبخشی اجری قدیمی به ارتفاع میانگین دومتر میباشد. -در روز بازدید در داخل ملک یکباب انباری وسرویس بهداشتی مخروبه غیر قابل انتفاع موجود بوده است. -طی تحقیقات بعمل امده در ادرات مختلف و بررسی های عکسهای هوایی سالهای گذشته ونیز اثار بجا مانده در محل میتوان بدین نتیجه رسیده ، پلاکثبتی 25.1610 اصلی دستخوش چندین بار تعریض کوچه قرار گرفته است . - با استناد نقشه ابرازی ومساحی صورت گرفته ازطرف هئیت کارشناسی

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-30
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد