کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802845
  • کد آگهی
  • 140168460000485827
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین به شماره 9652 فرعی از 2 اصلی قطعه 12 تفکیکی بخش 12 تهران به مساحت 112052/44 که دارای چندین سند مشاعی می باشدو مقدار 2110/30 متر مربع به شهرداری منطقه 18 و با توجه به موقعیت ملک و عرض معبر و ابعاد زمین و کاربری و حدود اربعه ملک و جمیع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق وهرگونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمانهای دولتی ودر صورت نداشتن منع قانونی جهت انتقال فارغ از اصالت اسناد ابرازی ارزش عرصه واعیان پلاک ثبتی 9652 فرعی از 2 اصلی قطعه 12 تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1500 فرعی از اصلی مذکور بخش 12ثبتی ملک یافت اباد روز ششدانگ مورد کارشناسی جهت مزایده برابر مبلغ 4/727/512/020/000 ریال تعیین و پیشنهاد میگردد. واعلام می گردد که ازطریق مزایده به فروش می رسد.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-27
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد