کاربر مهمان

مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802831
  • کد آگهی
  • 140109460000235511
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یک باب واحد تجاری واقع در همکف راسته بازار زرگرها، A- مشخصات ثبتی: بر اساس تصاویرسندهای تک برگ ابرازی - شماره 2 فرعی از 683 اصلی، قطعه 2 تفکیکی، مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور، بخش 4 ثبت اصفهان که طبق سند بمساحت 14.69 متر مربع ،شامل سه سند تک برگی : 1-شماره چاپی522026 94/د ، بمیزان دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان – شماره دفتر الکترونیکی 139920302023007028 با مالکیت آقای محمد مسعود پور سعید فرزند احمداست.

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-26
  • استان
  • اصفهان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد