کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 802714
  • کد آگهی
  • 140168460000485636
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 3458 فرعی از 4494 اصلی واقع در بخش 7 تهران حوزه ثبت ملک پیروزی، اینجانب به محل ملک واقع در تهران-خیابان 17 شهریور جنوبی-خیابان صفا - کوچه عابدینی –پلاک 15 عزیمت نموده و به استحضار می رساند: مشخصات سندی: سند مالکیت دفترچه ای بشماره چاپی 982899 ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 40/140 مترمربع پلاک ثبتی 3458 فرعی از 4494 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران ذیل ثبت شماره 169579 صفحه 89 دفتر 1073 بنام مرحوم مختار هاشمی کلخوران ثبت و صادر گردیده است و برابر گواهی حصر وراثت شماره 9709970915600174 مورخ 02/02/1397 صادره از مجتمع شماره 12 و 13 شورای حل اختلاف تهران وراث حین الفوت ایشان عبارتند از : آقای نقدیعلی هاشمی کلخوران بمیزان 1/5دانگ مشاع از ششدانگ آقای نوروزعلی هاشمی کلخوران بمیزان 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ آقای فضلعلی هاشمی کلخوران بمیزان 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ آقای نوراله هاشمی کلخوران بمیزان 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ خانم شکوفه حمیدپور زراع بمیزان بهای ربعیه عرصه و اعیانی پلاک ثبتی فوق الذکر و برابر گواهی مالکیت مورخ 22/05/1397 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک پیروزی بهای ربعیه عرصه و اعیانی پلاک ثبتی فوق الذکر در سهم خانم شکوفه حمید پور زارع قرار گرفته است. حدود اربعه سند مالکیت: شمالا:بطول 11 متر به کوچه ش

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-09
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-04
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد