کاربر مهمان

مزایده یک قطعه آپارتمان مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801911
  • کد آگهی
  • 140168460000482059
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه آپارتمان مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه آپارتمان مسکونی طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 1485فرعی از 1425 اصلی مفروز ومجزا شده از 712 فرعی از اصلی مذکور قطعه 18 واقع در شمال شرقی طبقه چهارم به مساحت 108/75مترمربع که مقدار 8/61مترمربع ان بالکن وبالکن پیشرفتگی 4/96 مترمربع است، در بخش ثبتی ده،بانضمام واحد پارکینگ مسکونی بمساحت 10/86 متر مربع قطعه 18تفکیکی واقع در سمت مرکزی زیرزمین 2- ،ویکباب انباری بمساحت 5/33مترمربع قطعه 19 تفکیکی واقع درسمت مرکزی زیرزمین 2- باقدر السهم از عرصه وسایر مشاعات، به مالکیت آقای هادی جعفری فرزند ابراهیم، با جز سهم3 ازکل سهم 6بعنوان مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه واعیان وهمچنین به مالکیت آقای ابراهیم شهابی پور احمدی فرزند علی، با جز سهم3 ازکل سهم6 بعنوان مالک سه دانگ از شش دانگ عرصه واعیان 2- تصویر پایانکارکلی ساختمان به شماره 52159472مورخه 1392/3/23 به شماره پرونده 50074782شهرداری منطقه 5

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-10-03
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد