کاربر مهمان

مزایده : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801899
  • کد آگهی
  • 140168460000479943
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه پنجم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

  • شرح آگهی
  • مزایده : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 4 ﻃﺒﻘﻪ )زﯾﺮزﻣﯿﻦ + ﻫﻤﮑﻒ + دو ﻃﺒﻘﻪ( ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺳﻨﮕﯽ و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از 30 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖﺳﻌﯿﺪیاﺣﺪاثﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.دربورودیﻣﻠﮏﻓﻠﺰیﺑﺰرگدوﻟﻨﮕﻪاﺳﺖ.ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎیﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻓﻠﺰیﻫﺴﺘﻨﺪ. کف پوش ﺣﯿﺎطﺟﻨﻮﺑﯽﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻣﻮزاﺋﯿﮏاﺳﺖ.درﮔﻮﺷﻪﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽﺣﯿﺎطﯾﮏﺳﺮوﯾﺲﺑﻬﺪاﺷﺘﯽوﯾﮏاﻧﺒﺎریاﺣﺪاثﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ.ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺎ ﮐﻒ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ و درب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ، اﺗﺎﻗﮏ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﺣﻤﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﮐﻪﺑﺎﺗﻌﺪادیﭘﻠﻪﺑﺎﻻﺗﺮازﮐﻒﺣﯿﺎطﻣﯽﺑﺎﺷﺪﺷﺎﻣﻞﯾﮏﺳﺎﻟﻦ،دواﺗﺎق،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪاوﭘﻦﺑﺎﮐﺎﺑﯿﻨﺖازﻧﻮعMDFوﺳﺮوﯾﺲﺑﻬﺪاﺷﺘﯽو ﺣﻤﺎم داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻟﻤﯿﻨﺖ ﺷﺪه و دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﯾﮏ راه ﭘﻠﻪ داﺧﻠﯽ و ﯾﮏ راه ﭘﻠﻪ ﻓﻠﺰی در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد دارد. ﻃﺒﻘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ،ﯾﮏ اﺗﺎق، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻓﻠﺰی، ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﯾﮏ ﺑﺎﻟﮑﻦ رو ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﻮاﻟﺖ درﭘﺎﮔﺮد راه ﭘﻠﻪ، دو اﺗﺎق، ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﯾﮏ ﺣﻤﺎم داﺧﻞ اﺗﺎق و ﯾﮏ اﻧﺒﺎری در ﭘﺎﮔﺮد آﺧﺮ اﺳﺖ و دارای ﯾﮏ ﺗﺮاس ﺑﺰرگﻣﺸﺮفﺑﻪﺣﯿﺎطﺟﻨﻮﺑﯽﺑﺎﭘﻮﺷﺶﮐﻒﻣﻮزاﺋﯿﮏاﺳﺖ.ﮐﻒﻃﺒﻘﺎتاولودومﺳﻨﮓﺑﻮدهورویآنﻣﻮﮐﺖﺷﺪهاﺳﺖ.ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-26
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد