کاربر مهمان

مزایده ملک

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 801343
  • کد آگهی
  • 140128460000111492
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان
  • عنوان آگهی
  • مزایده ملک

  • شرح آگهی
  • مزایده ملک،نسبت به قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی ایران باستناد مکاتبات پیوست توسط وزارت میراث فرهنگی کشوربه شماره 22393/992100 مورخه19/09/1399به استانداری همدان و میراث فرهنگی همدان به ریاست محترم شعبه 5اجرای احکام مدنی دادگستری همدان به شماره 1171/146/14012 مورخه 07/02/1401و مشاوره با مدیرکل محترم میراث فرهنگی همدان وچندتن از همکاران ومهندسین رشته معماری وراه وساختمان،ارزش ملک به شرح ذیل میباشد: قیمت گذاری پلاکهای بخش سه همدان از پلاک ثبتی به شماره : 2974 به مساحت : 371/02 متر مریع ( سیصدو هفتادو یک متر و دو سانتی متر) وپلاک ثبتی به شماره : 2975 به مساحت : 2051/95متر مریع ( دوهزارو پنجاه و یک مترو نودوپنج سانتیمتر) که جمع متراژ هر دو پلاک طبق اسناد ومدارک دقیقا 2422/97 متر ( دو هزارو چهار صدو بیست و دو مترو نود و هفت سانتی متر ) از قرارهرمتر 15/000/000 ریال برابر پانزده میلیون ریال معادل یک میلیون و پانصدهزار تومان که جمع کلی قیمت هر دو پلاک 36/344/550/000 ریال برابر سی و شش میلیاردو سیصدو چهل و چهار میلیون و پانصدو پنجاه هزار ریال معادل سه میلیاردو ششصدو سی و چهار میلیون وچهارصدو پنجاه و پنج هزار تومان ارزیابی کارشناسی گردیده و در ادامه با توجه به اینکه جهت مزایده میبایست از پلاک ثبتی به شماره : 2975 به مقدار 2/28 شعیرمشاع (دو شعیروبیست وهشت صدم شعیرمشاع) که مالکیت آن فعلا مربوط به ستاد فرمان امام میباشد و که مقدار شعیرمشاع فوق الذکر جزو ملک مزایده ای نیست که بعد از طی مراحل قانونی و روال اداری ( 2/28 شعیرمشاع )(دو شعیروبیست وهشت صدم شعیرمشاع)در مورد مالکیت آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد ومطابق کارشناسی مذکور مبلغ : 731/007/187،5 ریال برابر هفتصدو سی و یک میلیون و هفت هزارو یکصدو هشتادو هفت ونیم ریال معادل هفتادو سه میلیون و یکصد هزارو هفتصدو هجده تومان وهفت و نیم ریال ارزیابی میگردد. ولذا مابقی سهم ملکی از پلاک ثبتی به شماره : 2975 به مقدار 93/72 شعیرمشاع (نودو سه شعیروهفتادو دو صدم شعیر مشاع) از متراژ کل ملک به مساحت 2051/95 متر مربع از قرارهر متر 15/000/000 ریال معادل یک میلیون و پانصدهزار تومان مطابق ارزیابی کارشناسی مبلغ : 30/048/242/812،5 ریال برابر سی میلیاردو چهل و هشت میلیون و دویست وچهل و دو هزارو هشتصدو دوازده ونیم ریال معادل سه میلیاردو چهار میلیون وهشتصدو بیست و چهار هزارو دویست و هشتادو یک تومان و دو و نیم ریال و کل سهم 9

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-08
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-19
  • استان
  • همدان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد