کاربر مهمان

مزایده یکباب خانه و باغ

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 800499
  • کد آگهی
  • 140149460000079173
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه-زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان مهدیشهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده یکباب خانه و باغ

  • شرح آگهی
  • مزایده یکباب خانه و باغ متصل به آن به پلاک ثبتی شماره 2895 معروف به 18 قفیزی با حق الشرب از رودخانه شهمیرزاد با حق المجری از پلاک 2965 واقع در بخش 4 شهمیرزاد حوزه ثبت ملک مهدیشهر بنام فرج اله طاهر شاه میرزادی نسبت به سه دانگ و یک دوم دانگ مشاع از ششدانگ، صنم خانم شهابدین نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ و طاهراله شهابدین نسبت به یکدانگ و یک دوم دانگ مشاع از ششدانگ صادر گردیده است. فرج اله طاهر شاه میرزادی فوت نموده و وارث ایشان عبارتند از قربانعلی، حسن و حسین طاهر شاه میرزادی، حبیب اله و ننه بزرگ شهابدین (فرزندان) صنم شهابدین (همسر). نامبرده اخیر الذکر اقرار به دریافت تمامی سهم الارث خود نموده است سپس سند هریک از پسران نسبت به هفت نهم دانگ مشاع از ششدانگ و سند ننه بزرگ نسبت به هفت هجدهم دانگ مشاع از ششدانگ صادر گردیده است. حسین طاهر شاه میرزادی فوت نموده و تمامی وراثش به غیر از صنم شهابدین (مادر) سهم الارث خود را به آقای حسن طاهر شاه میرزادی منتقل نموده اند. سپس قربانعلی طاهر شاه میرزادی مالکیت خود را برابر سند 30430 مورخ 2536/05/06 دفتر اسناد رسمی شماره 1 سمنان به حسن طاهر شاه میرزادی فرزند فرج اله منتقل نموده است. طاهراله شهابدین نیز مالکیت خود را به برابر سند 30429 مورخ 2536/05/06 دفتر اسناد رسمی شماره 1 سمنان به خانم انسیه خلیلی منتقل نموده است. صنم خانم فوت شده و وراثش عبارتند از قربانعلی و حسن طاهر شاه میرزادی و حبیب اله شهابدین (فرزندان). حبیب اله شهابدین فوت شده و وراثش عبارتند از علیرضا، مصطفی، مجتبی، معصومه، ام البنین، مرضیه، خدیجه، راضیه شهابدین (ف

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-07
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-21
  • استان
  • سمنان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد