کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین مزروعی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 800464
  • کد آگهی
  • 140149460000079241
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان مهدیشهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین مزروعی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین مزروعی پلاک ثبتی 11 فرعی از 2905 اصلی ، واقع در بخش 03 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مهدی شهر استان سمنان به مساحت 2962 متر مربع دو هزار ونهصد وشصت ودو متر مربع ، به حدود: شمالا: بطول (20 / 34) سی وچهار متر و بیست سانتیمتر به نهر که ماورا آن پلاک 10 فرعی میباشد شرقا: در سه قسمت اول بطول (40 / 17) هفده متر و چهل سانتیمتر به نهر که ماورا آن اراضی ملی واقع شده دوم بطول (79 / 17) هفده متر و هفتاد ونه سانتیمتر به نهر که ماورا آن اراضی ملی واقع شده سوم بطول (63 / 53) پنجاه وسه متر و شصت وسه سانتیمتر به نهر که ماورا آن اراضی ملی واقع شده جنوبا: در دو قسمت اول مرزیست اشتراکی بطول (10 / 23) بیست وسه متر و ده سانتیمتر به شماره دوازده فرعی از دو هزار ونهصد وپنج اصلی دوم مرزیست اشتراکی بطول (70 / 15) پانزده متر و هفتاد سانتیمتر به شماره دوازده فرعی از دو هزار ونهصد وپنج اصلی غربا: در دو قسمت اول به دیوار بطول (50 / 56) پنجاه وشش متر و پنجاه سانتیمتر به شماره نه فرعی از دو هزار ونهصد وپنج اصلی دوم به دیوار بطول (30 / 56) پنجاه وشش متر و سی سانتیمتر به شماره نه فرعی از دو هزار ونهصد وپنج اصلی مشخصات مالکیت: مالکیت ارباب / جوادیان فرزند عباس شماره شناسنامه 8436 تاریخ تولد 1309 دارای شماره ملی 5309464352 سندمالکیت اصلی بشماره چاپی 440412 سری پ سال 90 که در صفحه 388 دفتر املاک جلد 149ذیل شماره19934 ثبت گردیده است. محدودیت: سه مورد بازداشت دائم برای پلاک فوق ثبت گردیده است : 1 - بموجب دستور شماره 1398049000454039 مورخ 1398/06/07 صادره از شعبه اجرای احکام مدنی ش

  • تاریخ انتشار
  • 1401-09-07
  • دریافت اسناد
  • 1401-09-22
  • استان
  • سمنان
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد