کاربر مهمان

مزایده 1- دوعدد ترمینالل4- چهل وهشت عدد ترمینال نمره 50 جمعاً

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 774090
  • کد آگهی
  • 140147460000173402
  • مجموعه آگهی
  • ترانسفورماتور و ترانس جريان-ساير کالاهاي برقي ( لوازم خانگي برقي و اموال مازاد شرکتهاي برقي)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر
  • عنوان آگهی
  • مزایده 1- دوعدد ترمینالل4- چهل وهشت عدد ترمینال نمره 50 جمعاً

  • شرح آگهی
  • مزایده 1- دوعدد ترمینال نمره10جمعاً به مبلغ دویست وبیست هزارریال2-هشتادویک عددترمینال نمره 35جمعاً به ارزش سی وهشت میلیون وهشتصد وهشتاد هزار ریال3-بیست وسه عدد ترمینال نمره25جمعاً به ارزش شش میلیون ودویست وده هزار ریال4- چهل وهشت عدد ترمینال نمره 50 جمعاً به ارزش سی ونه میلیون ریال5-شانزده عدد ترمینال نمره 4جمعاً به ارزش یک میلیون ودویست وچهل وهشت هزارریال6-سیزده عدد ترانس 50 وات جمعاً به ارزش بیست وشش میلیون ریال7-سه عدد ترانس 400وات جمعاً به ارزش سیزده میلیون وهشتصد هزارریال 8-سه عدد ترانس 1000وات جمعا به ارزش چهل وپنج میلیون ریال 9-چهارعدد ترانس40وات جمعاً به ارزش سه میلیون ودویست هزارریال10-سیزده عدد ترانس 25 وات جمعاًبه ارزش بیست وشش میلیون ریال11-بیست ونه عدد فیوز فشنگی25آمپر جمعاًبه ارزش چهار میلیون وششصد وچهل هزارریال12-پنجاه وپنج عدد فیوز فشنگی16آمپرجمعا به ارزش هشت میلیون وهشتصدهزارریال13-سی وشش عددفیوزفشنگی6آمپر جمعاً به ارزش پنج میلیون وچهارصدهزار ریال14-هشت عددفیوزکاردی پایه کوتاه80آمپرجمعاًبه ارزش

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-26
  • دریافت اسناد
  • 1401-08-18
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت هیا اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد