کاربر مهمان

مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 765475
  • کد آگهی
  • 140103911122000053
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی شیراز
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 114/81متر مربع به پلاک 2541/8844 قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه اول مفروز و مجزا شده از شماره 229 فرعی از 2541 اصلی بانضمام انباری قطعه 8 به مساحت 5/94 متر مربع و پارکینگ قطعه 11 به مساحت 11/97 متر مربع بانضمام یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم تفکیکی مفروز و مجزا شده از 2541/229 به مساحت 122/21 متر مربع واقع در طبقه اول که 3/46متر مربع آن تراس مسقف است به پلاک 2541/8845 و انباری قطعه 4 به مساحت 6/39 متر مربع و پارکینگ قطعه 14 به مساحت 11/97 متر مربع، بانضمام یک دستگاه آپارتمان به پلاک 2541/8846 قطعه سوم تفکیکی به مساحت 99/99 متر مربع واقع در طبقه اول که 2/56 متر مربع آن ترس مسقف است و انباری قطعه 13 به مساحت 2/81 متر مربع و پارکینگ قطعه 13 به مساحت 11/5 متر مربع، بانضمام یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 2541/8849 به مساحت 122/21متر مربع قطعه ششم تفکیکی واقع در طبقه دوم که 3/46متر مربع آن تراس مسقف است و انباری قطعه 5 به مساحت 3/2 متر مربع و پارکینگ قطعه 5 به مساحت 11/73 متر مربع، بانضمام یک دستگاه آپارتمان قطعه 7 به مساحت 99/99 متر مربع واقع در طبقه دوم که 2/56 متر مربع آن تراس مسقف است به پلاک ثبتی 2541/8850 و انباری قطعه دو به مساحت 2/42 متر مربع و پارکینگ قطعه 7 به مساحت 11/97 متر مربع بانضمام یک قطعه آپارتمان به پلاک ثبتی 2541/8851 به مساحت 124/41متر مربع واقع در طبقه دوم که 2/43 متر مربع آن تراس مسقف است و انباری قطعه 14 به مساحت 3/02 متر مربع و پارکینگ قطعه 12 به مساحت 11/5 متر مربع بانضمام یکدستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 2541/8853به مساحت 122/21 متر مربع و قطعه دهم واقع در طبقه سوم که 3/46 متر مربع آن تراس مسقف است و انباری قطعه 9 به مساحت 6/05 متر مربع و پارکینگ قطعه 15 به مساحت 11/73متر مربع بانضمام یک دستگاه آپارتمان قطعه 11 به مساحت 99/99 متر مربع واقع در طبقه سوم که 2/56متر مربع آن تراس مسقف است به پلاک 2541/8854 و انباری قطعه 7 به مساحت 3/02 متر مربع و پارکینگ قطعه 9 به مساحت 11/73 متر مربع بانضمام یک دستگاه آپارتمان به پلاک 2541/8858قطعه 15 به مساحت 99/99 متر مربع واقع در طبقه چهارم که 2/56 متر مربع آن تراس مسقف است و انباری قطعه 3 به مساحت 2/39متر مربع و پارکینگ قطعه 16 به مساحت 11/73متر مربع بانضمام یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 2541/8859 قطعه شانزدهم به مساحت 124/41 متر مربع که 2/43متر مربع آن تراس مسقف است واقع در طبقه چهارم و انباری قطعه یک به مساحت 4/75متر مربع و پارکینگ قطعه شش به مساحت 11/97متر مربع همگی مفروز و مجزا شده از 229 فرعی از 2541 اصلی واقع است در بخش 4 شیراز ملکی مهدی قنبری که بموجب سند رهنی 10617مورخ 92/6/9 دفتر 247 در قبال مبلغ 16.112.000.000 ریال در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفته وطبق نظر کارشناس رسمی دادگستری - ملک مورد نظر در یک مجتمع مسکونی به ادرس : شیراز- گلدشت معالی آباد نسترن 2 کوچه 7 پلاک 335 مجتمع مسکونی 16 واحدی نسترن

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-10
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-25
  • استان
  • فارس
  • رسانه منتشرکننده
  • سایتهای اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد