کاربر مهمان

مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 764424
  • کد آگهی
  • 140168460000347846
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان

  • شرح آگهی
  • مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 200 فرعی از 2166 اصلی مفروز شده از 113 فرعی از اصلی مذکور بخش 4 تهران از طریق مزایده به فروش گذاشته شود . ملک به پلاک ثبتی مذکور پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : ۱)آدرس ملک : تهران- خیابان کارگر جنوبی- بالاتر از چهارراه لشکر- کوچه شهید چمن روی- پلاک ۲۸- واحد شرقی- طبقه همکف (۱) ۲) مشخصات ثبتی ملک : ۱-۲) بر اساس سند مالکیت با شماره ورقه مالکیت ۴۶۲۰۶۱ سری ب ذیل ثبت ۶۹۳۷۶ صفحه ۲۴۳ دفتر ۱۵۴ و تاریخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد، ملک مورد تعرفه عبارت است از : شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دوم طبقه همکف به مساحت (91/08) نودویک متر و هشت دسیمتر مربع و بقدرالسهم از اعیانی از مشاعات و مشترکات که نحوه استفاده از آنها بشرح قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آنست مشاعاً سهیم می‌باشد بشماره ۲۰۰ فرعی از ۲۱۶۶ اصلی مفروز شده از ۱۱۳ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش چهار تهران انتقال اولیه از میرحسین جاشکار و غیره با حدود و مشخصات مندرج درآن که مالکیت آن بنام آقای چمن روی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و به موجب دو فقره سند رهنی ۹۰۶۶۰-۲۱/۱۱/۷۲ و ۱۰۲۴۷۹-۸/۱۲/۷۶ دفتر ۳۷۲ تهران در رهن بانک ملی ایران شعبه ۱۵ خرداد غربی قرارگرفته که متعاقباً از آنان فک رهن بعمل آمده است. ۲-۲) بر اساس مندرجات صورتمجلس تفکیکی ۱۰۱۹۰-۴/۹/۱۳۶۹ مساحت عرصه کل 356/36متر مربع و واحد سرایداری به مساحت 36/80 متر مربع از محل پارکینگ و تاسیسات و طبق پایان کار پارکینگ در زیرزمین شمال چهارواحد پارکینگ می‌باشد. ۳-۲) بموجب مندرجات دادنامه و اجرائیه پرونده مرحوم مظفر چمن روی به شماره ملی ۲۲۹۵۶۷۱۴۱۸ در اقامتگاه دائمی خود طبق گواهی شماره ۱۷۵۳۱۵.ف. ۲۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-07
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-09
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد