کاربر مهمان

مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 763213
  • کد آگهی
  • 140168460000345833
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی

  • شرح آگهی
  • مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت۱۶۷/۹۲ متر مربع قطعه پنج تفکیکی بشماره پلاک ۴۴۲ فرعی از ۱۸۲۱ اصلی مفروز و مجزی شده از ۶۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در سمت شرقی طبقه دوم که۵/۰۳ متر مربع آن بالکن است بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه ۱۶ تفکیکی بمساحت ۱۰۰۸۰ متر مربع در سمت جنوبی زیرزمین ، بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه ۱۷ تفکیکی بمساحت ۱۰۰۸ متر مربع واقع در سمت جنوبی زیرزمین یک بانضمام انباری مسکونی قطعه ۱۵ تفکیکی واقع در سمت جنوبی زیرزمین دو بمساحت۱۱/۸۷ متر مربع واقع در سمت غربی زیرزمین دو با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر صادر و تسلیم گردیده است بنام آقای هادی زندیه به نسبت ۱۳۰۹۲ سهم مشاع از ۱۶۷۹۲ سهم عرصه و اعیان ششدانگ بشماره چاپی ۶۷۷۵۱۶ سری ج سال ۹۸. بنام آقای علیرضا محققی به نسبت سه هزار و هفتصد سهم مشاع از ۱۶۷۹۲

  • تاریخ انتشار
  • 1401-07-04
  • دریافت اسناد
  • 1401-07-27
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد