کاربر مهمان

مزایده زمین شالیزاری

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1065539
  • کد آگهی
  • 140347460000010493
  • مجموعه آگهی
  • فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
  • مزایده گذار
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بابل
  • عنوان آگهی
  • مزایده زمین شالیزاری

  • شرح آگهی
  • شعبه سوم اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارددر پرونده کلاسه980328درخصوص دعوی محکوم له ابوالفضل احسان نیارمی به طرفیت محکوم علیه احسان احسان نیارمی و غیره موضوع ارزیابی سهم الارث ماترک مشتمل بر وفق اجرائیه صادره مربوط به دادنامه 9709971110901496 حکم به فروش ماترک قطعه اول زمین شالیزاری معروف به نوآبندان جنب دامداری متروکه روستای رمنت به مساحت تقریبی 3152 مترمربع با مختصات تقریبیx= 654595 ، y= 4048349 قراردارد با توجه به اینکه چسبیده به بافت مسکونی و به معبر عام دسترسی دارد و در زمان بازدید بوسیله بلوک سیمانی قطعه بندی شده بود به ازای هرمترمربع ششصد (600)هزار تومان جمعاً به مبلغ 1891200000 تومان ) یک میلیارد هشتصد و نود و یک میلیون و دویست هزار تومان (برآورد می گردد. قطعه دوم زمین شالیزاری معروف به افرا آبندان در روستای رمنت به مساحت تقریبی 12366 مترمربع با مختصات تقریبیx= 654278 ، y= 4049193 می باشد که به ازای هرمترمربع چهارصد و پنجاه (450) هزار تومان جمعاً به مبلغ 5564700000 تومان )پنج میلیارد و پانصد و شصد و چهار میلیون و هفتصد هزار تومان ( برآورد می گردد. قطعه سوم زمین شالیزاری معروف به افرا آبندان در روستای رمنت به مساحت تقریبی 1154 مترمربع که چسبیده به قطعه دوم می باشد به ازای هرمترمربع چهارصد و پنجاه (450) هزار تومان جمعاً به مبلغ 519300000 تومان (پانصدو نوزده میلیون و سیصد هزار تومان) برآورد می گردد. برآورد سهم الارث هر یک از وارثین : ارزش مجموع سه قطعه زمین به مبلغ 7975200000 تومان برآورد می گردد که سهم الارث هریک از وارثین به شرح زیر می باشد. - سهم الارث همسر به مقدار یک هشتم ( خانم محترم جانعلی نیا درزی) به مبلغ 6646000000ریال - ثلث مرحوم رضاقلی احسانیا رمی مبلغ 26584000000ریال - سهم الارث یک هفدهم فرزندان اناث به مبلغ 2736588235ریال - سهم الارث دو هفدهم فرزندان ذکور به مبلغ 5473176470 ریال برآورد می گردد.

  • تاریخ انتشار
  • 1403-01-21
  • دریافت اسناد
  • 1403-02-06
  • استان
  • مازندران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد