کاربر مهمان

مزایده یک قطعه زمین

شما به صورت مهمان در حال مشاهده می باشید،  در صورتی که مشترک سامانه می باشید برای مشاهده کامل اطلاعات و همچنین دریافت اسناد و تصاویر لطفا به سامانه وارد شوید
  • کد ایران تندر
  • 1051927
  • کد آگهی
  • 140268460000710672
  • مجموعه آگهی
  • زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
  • مزایده گذار
  • شعبه چهارم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران
  • عنوان آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین

  • شرح آگهی
  • مزایده یک قطعه زمین به مساحت 360 متر مربع به پلاک 4530 فرعی از 6933 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی و اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران ذیل ثبت 17013 صفحه 529 دفتر 157 به شماره چاپی 78039 به نام آقای محمد حسن یگانه ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس مع الواسطه بموجب سند شماره 42058 مورخ 30 ٫ 2 ٫ 58 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 310 تهران به آقای داود شجاعی نسبت به دودانگ مشاع و دوشیزه سعیده هراتی فرد نسبت به چهار دانگ مشاع منتقل شده است سپس نسبت به دودانگ مشاع آقای داود شجاعی سند مالکیت جدگانه ذیل ثبت 167454 صفحه 561 دفتر 1114 به شماره چاپی 455087 صادر و تسلیم شده است و سپس بنای احداثی در پلاک مرقوم بموجب صورت مجلس تفکیکی شماره 9747 ٫ ش مورخ 67٫7٫3 به 2 باب زیرزمین و یک باب مغازه و سه دستگاه آپارتمان تفکیک شده است. سپس آقای مجید هراتی فرد به وکالت از طرف دوشیزه سعیده هراتی فرد بعلت فقدان سند مالکیت اولیه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده که پس از طی مراحل اداری و قانونی سند المثنی به شماره چاپی 513446 صادر و تسلیم شده است . و سپس آقای دا

  • تاریخ انتشار
  • 1402-12-01
  • دریافت اسناد
  • 1402-12-14
  • استان
  • تهران
  • رسانه منتشرکننده
  • سایت های اینترنتی
  • شماره تماس
  • آدرس
  • توضیحات
  • تصویر آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد
  • اسناد آگهی
  • فقط برای مشترکین سامانه قابل مشاهده می باشد