دریافت اسناد مناقصه جذب پیمانکار جهت عملیات احداث سرویس بهداشتی