آگهی درخواستی فاقد اسناد بوده و امکان ثبت درخواست را ندارد
ایران تندر, دریافت اسناد مناقصه : 1-تکمیل استخر